Algemene voorwaarden van Palletwagen Repair gevestigd en kantoorhoudende te 7556TE Hengelo aan de Langelermaatweg 197 – 17.

 

Artikel 1: – Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Palletwagen Repair gesloten overeenkomsten en door Palletwagen Repair uitgebrachte offertes.

 

Artikel 2: – Offertes.
Alle door Palletwagen Repair uitgebrachte offertes zijn vier weken geldig,
tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 3: – Levertijd.
Palletwagen Repair zal zich houden aan de tussen partijen overeengekomen levertijd, behoudens uitzonderingen zoals bijvoorbeeld overmacht, doch de levertijd is geen fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Palletwagen Repair schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens er sprake is van verzuim zijdens Palletwagen Repair.

 

Artikel 4: – Eigendomsvoorbehoud.
De door Palletwagen Repair geleverde zaken blijven eigendom van Palletwagen Repair totdat de afnemer alle verplichtingen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst is nagekomen.

 

Artikel 5: – Garantie.
1. Op de zaken die nieuw worden geleverd verstrekt Pallet Repair een garantie van één jaar te rekenen vanaf de datum van levering, hetgeen inhoudt dat Palletwagen Repair zal zorg dragen voor herstel dan wel vervanging indien het geleverde binnen één jaar na levering gebreken vertoont. Indien de gebreken zijn ontstaan ten gevolge van ondeskundig dan wel onjuist gebruik vallen deze gebreken niet binnen de garantie.
2. Op de door Palletwagen Repair geleverde gebruikte (tweedehands) zaken wordt een garantie verstrekt van één maand te rekenen vanaf de datum van levering, hetgeen inhoudt dat Palletwagen Repair zal zorg dragen voor herstel dan wel vervanging indien het geleverde binnen één maand na levering gebreken vertoont. Indien de gebreken zijn ontstaan ten gevolge van ondeskundig dan wel onjuist gebruik vallen deze gebreken niet binnen de garantie.
3. De kosten die Palletwagen Repair moet maken om aan haar garantieverplichtingen te voldoen zullen in totaal nooit meer bedragen dan het aankoopbedrag dat voor de geleverde zaak is betaald.
4. De garantietermijn wordt niet verlengd bij reparatie of vervanging in de garantietermijn. Alsdan blijft de oorspronkelijke garantietermijn van kracht welke, zoals volgt uit lid 1 en lid 2 van onderhavige artikel, één jaar vanaf levering bedraagt voor nieuwe zaken en één maand vanaf levering bedraagt voor gebruikte zaken.
5. De garantie is niet overdraagbaar en wordt verleend aan de afnemer van Palletwagen Repair Indien de zaak door de afnemer in eigendom wordt overgedragen komt de door Palletwagen Repair verstrekte garantie aldus te vervallen.
Artikel 6: – Reclames & Retouren.
1. Klachten, dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt casu quo het geleverde gebreken vertoont, dienen te worden gedaan binnen acht dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard dan wel het gebrek redelijkerwijs ontdekt had behoren te worden. Klachten dienen per aangetekende post kenbaar te worden gemaakt.
2. Het geleverde dient bij levering te worden onderzocht op bij levering waarneembare gebreken. Bij levering waarneembare gebreken dienen dan ook binnen acht dagen na levering per aangetekende post kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan het recht van reclame komt te vervallen.
Artikel 7: – Betaling.

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum is geschied is de afnemer in verzuim. Alsdan is de afnemer de wettelijke rente verschuldigd vanaf factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening. Voorts is de afnemer alsdan de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00.
2. Indien Palletwagen Repair de vordering uit handen moet geven is de afnemer aansprakelijk voor alle daadwerkelijk door Palletwagen Repair gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten.
Artikel 8: – Annulering.
Indien de afnemer na het aangaan van de koopovereenkomst de koopovereenkomst wenst te ontbinden c.q. te annuleren dient zulks schriftelijk per aangetekende post aan Palletwagen Repair te worden meegedeeld en kan zulks slechts geschieden met toestemming Palletwagen Repair waarbij alsdan een bedrag van 50% van de overeengekomen koopsom verschuldigd is.
Artikel 9: – Aansprakelijkheid.
Palletwagen Repair is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door Palletwagen Repair dan wel door zaken die door Palletwagen Repair zijn geleverd.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt zowel voor schade aan personen en zaken als ook voor gevolgschade dan wel andere vermogensschade.

 

Artikel 10: – Conversie.
1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van onderhavige algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
2. Bepalingen welke nietig of vernietigd zijn worden zoveel mogelijk vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk dezelfde strekking hebben als de nietige of vernietigde bepalingen.

 

Artikel 11: – Geschillen.
Op alle door Palletwagen Repair gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en komt bevoegdheid toe aan de rechtbank Almelo.

Is uw palletwagen of stapelaar niet meer te repareren? Dan dient u deze binnen een 4 weken op te halen. Nadien zullen wij 25 euro per maand factureren voor de stalling.