Per 4 weken €80,00 exclusief BTW
Recent KVK document en legitimatie meebrengen.
Zie hieronder onze verhuur voorwaarden

 

Algemene huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Palletwagen Repair gevestigd en kantoorhoudende te 7556TE Hengelo aan de Langelermaatweg 197 – 17.

 

Artikel 1: toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Palletwagen Repair gesloten huurovereenkomsten en door Palletwagen Repair uitgebrachte offertes ter zake de verhuur van palletwagens.

 

Artikel 2: offertes
Alle door Palletwagen Repair uitgebrachte offertes zijn vier weken geldig, tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 3: huurtermijnen
1. Palletwagen Repair hanteert de volgende huurtermijnen: Per 4 weken: €80,00 exclusief BTW Van bovenstaande huurtermijnen kan alleen in onderling overleg worden afgeweken;
2. Indien de palletwagen niet binnen de huurtermijn wordt ingeleverd ontstaat voor Palletwagen Repair het onmiddellijke recht van terugname van de palletwagen waarbij de huur doorgaat onder dezelfde voorwaarden tot en met dag waarop de palletwagen weer in het bezit van Palletwagen Repair is. Vorenstaande brengt met zich mee dat voor elke dag of dagdeel de huurprijs is verschuldigd, verhoogd met € 25,00 per uur. Deze bedragen zijn exclusief de door Palletwagen Repair geleden schade en kosten.

 

Artikel 4: annuleringen
1. Bij annulering van de door huurder en Palletwagen Repair gesloten huurovereenkomst geldt het navolgende: Bij annuleringen binnen 6 tot 3 dagen voor de datum waarop de verhuur start is huurder verplicht tot betaling van 25% van de overeengekomen huurprijs; Bij annuleringen binnen 2 dagen waarop de verhuur start is huurder verplicht tot betaling van 50% van de overeengekomen huurprijs; Bij annuleringen binnen 1 dag dan wel op de dag waarop de verhuur start is huurder verplicht tot betaling van 100% van de huurprijs;
2. Annuleringen dienen schriftelijk dan wel per e-mail te worden gedaan waarbij als dag van annulering wordt aangemerkt de dag van ontvangst van de schriftelijke dan wel elektronische annulering. Indien geen schriftelijke dan wel elektronische annulering wordt ontvangen is huurder verplicht tot betaling van 100% van de huurprijs.

 

Artikel 5: verlenging van de huurovereenkomst
Huurder kan de huurovereenkomst alleen verlengen met toestemming van Palletwagen Repair. Indien de huurovereenkomst wordt verlengd blijven onderhavige voorwaarden van kracht.

 

Artikel 6: betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum is geschied is de huurder in verzuim. Alsdan is de huurder de wettelijke rente verschuldigd vanaf factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening. Voorts is de huurder alsdan de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00.
2. Indien Palletwagen Repair de vordering uit handen moet geven is de huurder aansprakelijk voor alle daadwerkelijk door Palletwagen Repair gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid Palletwagen Repair
Palletwagen Repair is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door Palletwagen Repair dan wel door zaken die door Palletwagen Repair zijn verhuurd. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt zowel voor schade aan personen en zaken alsook voor gevolgschade dan wel andere vermogensschade

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid huurder en schadevergoeding
1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode ontstaat aan de palletwagen, waaronder, doch niet uitsluitend, reparatiekosten, expertisekosten, omzetderving en vervangingskosten.
2. Indien de verhuurde palletwagen tijdens de huurperiode wordt gestolen dient huurder de dagwaarde van de palletwagen aan Palletwagen Repair te vergoeden.
3. Bij het afhalen van de gehuurde palletwagen(s) onderzoekt huurder de palletwagen op eventuele gebreken. Door meeneming van het gehuurde verklaart huurder dat de palletwagen(s) vrij is van gebreken.

 

Artikel 9: Conversie
1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van onderhavige algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
2. Bepalingen welke nietig of vernietigd zijn worden zoveel mogelijk vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk dezelfde strekking hebben als de nietige of vernietigde bepalingen.

 

Artikel 10: Geschillen
Op alle door Palletwagen Repair gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en komt bevoegdheid toe aan de rechtbank Almelo.